Szukasz psychologa w Lublinie? Nasza poradnia czyt. gabinet zagwarantuje Ci pomoc!

Łączenie się młodzieży w małe grupki

Ujemne skutki paczki, według badań autorów amerykańskich, można sprowadzić głównie do tego, iż rozwijają one snobizm u swoich członków, ekskluzywną lojalność wobec nich, a uczucie wrogości dla nie- członków. Ujednolicają i szlifują indywidualność jednostek na skutek silnych rygorów konformistycznych. Zwiększają napięcie między rodzicami i dziećmi w wyniku rozbieżności między wymaganiami rodziców i paczki.

Fakt, że nie wszyscy młodociani należą do paczek, stwarza dodatkowe złe skutki dla jednostek pozostających poza nimi. Młodociani nie należący do paczki nie posiadają właściwej pozycji w społeczności młodzieżowej, czują się zranieni i upokorzeni i żywią niechęć, a nawet wrogość do rówieśników powiązanych w paczki. Ponadto paczki z reguły rozbijają spoistość podstawowej grupy szkolnej, jaką jest klasa.

Wydaje się, iż mimo niewątpliwych korzyści, wypływających z przynależności do paczki, ujemne skutki są dostatecznie groźne, żeby nie pozostawiać skłonności młodocianych do tworzenia drobnych grup własnemu biegowi.

Niebezpieczeństwo polega na tym, iż grupki te, o ile zastępują (a tak bywa w wielu wypadkach) szerszą aktywność społeczną w kolektywie klasowym czy organizacjach młodzieżowych, przyczyniać się mogą do krzewienia objawów sprzecznych z zasadami wychowania, zwłaszcza socjalistycznego. Przynależność do paczek stwarza bowiem podstawy do wytwarzania Się elitaryzmu i snobizmu niektórych grup społecznych, rozwija separatyzm – zamiast solidarności i poczucia wspólnoty, kultywuje ciasny prywatyzm i zawęża horyzonty społeczne’-zamiast je rozszerzać. Aby więc negatywne strony tworzenia się grupek nie przekreślały ich pozytywnej roli, dorośli powinni mieć do nich właściwy stosunek: uznając ich znaczenie w zaspokajaniu potrzeby bardziej intymnego i bliskiego współżycia młodocianych, dorośli powinni jednocześnie czuwać dyskretnie nad prawidłowym funkcjonowaniem tych grupek nieformalnych przez Wiązanie ich działalności z poczynaniami szerszych kolektywów młodzieżowych. Przeciwdziałanie tendencjom do zrzeszania się w drobne grupy nie może w żadnym razie odbywać się drogą administracyjnych regulaminów lub szykan ze strony wychowawców i rodziców, lecz jedynie przez przeciwstawianie ciasnym paczkom atrakcyjnej działalności w ramach zespołu klasowego, zespołów zainteresowań, organizacji młodzieżowych, które mogą umiejętnie wykorzystać tendencje do samorzutnego zrzeszania się młodzieży w paczki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.